Til hovedinnhold
Tilby data
Hvordan tilby data

Slik blir du en god datatilbyder

Å tilby data er en kontinuerlig prosess som må ses i sammenheng med hvordan virksomheten behandler informasjon, utvikler produkter og leverer tjenester. Slik kommer du i gang:

Skaff deg oversikt over hva du har

God oversikt over egne data er en forutsetning for å kunne ta stilling til hvilke data som kan deles og åpnes, og hvilke som må skjermes av hensyn til personvernet, sikkerhetsbestemmelser, beskyttelse av immaterielle rettigheter eller forretningsinteresser. Du trenger altså en datakatalog slik du selv og andre vet hva du har. På data.norge.no finner du fellesløsninger du kan benytte for å lage og synliggjøre en datakatalog. Veilederen Orden i eget hus hjelper deg å planlegge og gjennomføre arbeidet.

Hvordan bør jeg tilby data?

Når data gjøres tilgjengelige, må det skje på en måte som gjør det mulig for deg selv og andre å realisere verdien av dem. Bruk derfor standardiserte datatjenester og grensesnitt. Dette bidrar til at løsningene følger beste praksis, er skalerbare og kjent for eventuelle samarbeidspartnere.

Både informasjon som utveksles og metoden som benyttes må beskrives og dokumenteres. Slik kan mulige brukere av informasjonen lettere oppdages og forstås. Samtidig sikrer du en god brukeropplevelse og riktig bruk.

Regjeringen har utarbeidet egne retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data, som består av 15 punkter. Punktene beskriver hvordan offentlige virksomheter bør tilby og synliggjøre data og bidra til aktiv bruk. De er basert på i W3Cs Data on the web best practices og er også relevante for private virksomheter som ønsker å dele data.

Hvordan bør jeg beskrive og synliggjøre mine data og datatjenester?

Når data skal deles med andre skjer det gjerne i form av en logisk avgrenset mengde med opplysninger som sammenstilles til et eller flere datasett. Disse kan distribueres som filer som konsumentene kan laste ned lokalt og/eller gjennom datatjenester (API-er).

Beskrivelse og dokumentasjon av hvordan du utveksler og distribuerer data er like viktig som beskrivelse av selve dataene som tjenesten leverer. OpenAPI Specification og GraphQL er eksempler på standardiserte spesifikasjoner som kan benyttes.

Grunnleggende opplysninger om datasett og datatjenester

Å beskrive og synliggjøre data og datatjenester i en datakatalog trenger ikke være veldig omfattende. Her er en oversikt over grunnleggende opplysninger du bør oppgi om datasett og datatjenester:

 • Tittelen og en beskrivelse av datasettet
 • Nøkkelord og tema som beskriver datasettet.
 • Dato for publisering og sist endring av datasettet.
 • Enheten som er ansvarlig (utgiver) for å gjøre datasettet tilgjengelig.
 • Kontaktopplysninger for datasettet (epostadresse til ansvarlig person, enhet eller virksomhet).
 • Datasettets dekningsområde og tidsperiode
 • Kategorisering av tilgangsnivå (hvem som kan få tilgang)
 • Lenke til definisjon av sentrale begreper som er avgjørende for riktig bruk av opplysningene i datasettet
 • Lenke til en (eller flere) distribusjoner av datasettet
 • Lenke direkte til endepunktet og identifikator for datatjenesten
 • Tittel og beskrivelse av endepunktet for datatjenesten
 • Ansvarlig utgiver av datatjenesten

 

Offentlige virksomheter som vil synliggjøre data

Offentlige virksomheter skal synliggjøre egne datasett og datatjenester på data.norge.no i tråd med føringen i Digitalseringsrundskrivet. De kan benytte registreringsløsninger på data.norge.no eller Geonorge.no (for kart- og eiendomsdata) eller publisere en standardisert katalog som data.norge.no kan høste. Se egne informasjonssider på data.norge.no for mer informasjon om dette. Datafabrikkens datasøk leveres av data.norge.no.

Private virksomheter som vil synliggjøre data

Datafabrikken jobber for at også private virksomheter skal etablere oversikter over egne datasett og synliggjøre disse. Dermed blir data fra privat sektor enklere å finne og ta i bruk på tvers av ulike selskaper og fagområder. Private virksomheter som ønsker å synliggjøre egne datasett i Datafabrikkens datasett-søk, kan ta kontakt med Datafabrikken.

Hvem kan få tilgang og hvilke vilkår bør jeg stille?

For å sortere i hvem som kan få tilgang til hva, deles data som inngår i datakataloger gjerne inn i tre kategorier: Data med allmenn tilgang, data med betinget tilgang og data som ikke har allmenn tilgang. Denne inndelingen er standardisert av EU og benyttes i utveksling av datasettbeskrivelser til den europeiske dataportalen data.europa.eu. Du finner mer informasjon om tilgangsnivå i Digdirs veileder Orden i eget hus.

Uansett om du deler data med noen få eller alle, følger det med et ansvar for å forvalte løsninger, avtaler, data og databeskrivelser.

Forvaltning av løsninger og avtaler

Når løsningene er satt opp, må du i samarbeid med datakonsumentene sørge for god drift og forvaltning av løsningene. Etabler derfor gode rutiner i samarbeid med konsumentene. Bli enige om hvordan dere skal håndtere endringer eller avvik. Rutiner og krav knyttet til utveksling og oppetid dokumenteres i en tjenesteavtale (SLA). Gjennom avtalen må dere også sørge for at de tekniske løsningene ivaretar krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, også ved endringer. SSA og andre avtaler må forvaltes og oppdateres i tråd med endrede driftsrutiner hos begge parter, eventuelt også hos tredjepart.

Når data deles som åpne data vet en gjerne ikke hvem datakonsumentene er. Tilby gjerne frivilling brukerregistrering slik at du kan kommunisere med de som ønsker det.

Forvaltning av data og databeskrivelser

Oversikten over datasett blir fort utdatert dersom dere ikke vedlikeholder den. For at oversikten skal fortsette å være til nytte innad i virksomheten, og for eksterne brukere, er det viktig at dere får på plass gode vedlikeholdsrutiner. Bruk de nasjonale datakatalogene og sjekk at beskrivelsene der er oppdaterte og har tilstrekkelig kvalitet.