Til hovedinnhold
Finn data
Bruke data

Slik kommer du i gang med å bruke data fra andre

For deg som datakonsument, kan det være en lang og kronglete vei fra behovet for databruk oppstår, til du har alt i orden med tilganger, kvalitetskontroll, juridiske avtaler og bruksvilkår. Her er en kort introduksjon som vi håper du kan ha nytte av.

Finne data

Det første du må vite er om dataene du trenger eksisterer, og hvem som i så fall kan tilby de, om de er egnet til ditt formål og om du kan få tilgang. Datafabrikken tilbyr et eget data-søk for å gjøre denne prosessen så rask og enkel som mulig. Merk at tjenesten kun inneholder beskrivelser av data med lenker - ikke selve dataene. Datasøk-tjenesten omfatter for øyeblikket datatilbydere fra offentlig sektor og offentlig eide selskaper. Vi jobber med å legge til rette for at alle, også private selskap, skal kunne synliggjøre sine data gjennom datafabrikkens data-søk.

Data.norge.no og Geonorge.no er eksempler på andre søketjenester med oversikt over data. Alle de nevnte tjenestene utveksler datasettbeskrivelser med hverandre. Ingen av de nevnte katalogene er komplette i den forstand at de gir full oversikt over alle data som eksisterer.

Ta kontakt med oss eller etterspør data i Datalandsbyen, dersom du ikke finner det du leter etter.

Tilgang til data og vilkår for bruk

Når du har funnet relevante data, må du avklare om du kan få tilgang og hvilke bruksvilkår som gjelder. I Datafabrikkens datasøk skiller vi mellom "åpne data" og "ikke åpne data" slik at du raskt kan identifisere data med umiddelbar tilgang. For å få tilgang til "ikke åpne data" må du kontakte dataeier for å be om tilgang og bruksløyve.

For alle datasettene i katalogen har datatilbyder gjort en juridisk vurdering av hvem som potensielt kan få tilgang. I detaljvisningen av en datasettbeskrivelse vil du se om datasettet har "allmenn tilgang", "betinget tilgang" eller "ikke-allmenn tilgang".

Åpne data og datasett med allmenn tilgang

Åpne data kan fritt brukes, modifiseres og deles ettersom de er utgitt under en åpen standardlisens som fungerer som en generell bruksavtale mellom konsument og datatilbyder. De to mest brukte lisensene er Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Navgivelse (CC BY 4.0). Disse lisensene gir deg rett til å endre, koble, kopiere og tilgjengeliggjøre data eksternt. Åpne data kan benyttes kommersielt

Lisensene stiller samtidig krav til deg som datakonsument, for eksempel at du navngir lisensgiver og ikke bruker dataene på en måte som fremstår villedende. Gjør deg alltid kjent med lisensvilkårene før du benytter data fra andre.

Enkelte datasett kan være merket «Allmenn tilgang». Dette betyr at alle kan få tilgang i tråd med offentlighetsloven, men at datasettet enten ikke er publisert eller at lisens mangler. For disse datasettene må du kontakte datatilbyder for å be om at de blir publisert åpent med en av de nevnte lisensene eller at du får tilgang på annen måte. I Datafabrikkens datakatalog finner du kontaktopplysninger for hvert enkelt datasett. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til komme i kontakt med datatilbyder.

Datasett med betinget tilgang

Datasett med betinget tilgang er data som du kun kan få under visse betingelser som er bestemt av eieren eller tilbyderen. Eksempler på betingelser kan være betaling eller krav om å inngå fortrolighetsavtale. Kategorien inkluderer også data der datatilbyderen ikke har gjort en vurdering av hvem som kan få tilgang.

Datasett med ikke-allmenn tilgang

Når et datasett er merket "ikke-allmenn tilgang" betyr det tilgang er begrenset som følge av lov. Det kan være begrensninger knyttet til sikkerhet, personvern eller lignende. Kategorien inkluderer også tilgang til ressurser som inneholder sensitive data eller personopplysninger. Ettersom et datasett er satt sammen av flere ulike opplysninger (dataelementer/variabler) kan du likevel ha rett til tilgang til et utvalg av opplysningene som inngår i datasettet. Du kan også be om at dataeier anonymiserer personopplysninger. Kontakt Datafabrikken eller si fra i Datalandsbyen dersom du har spørsmål eller ønsker bistand i prosessen med å be om innsyn i denne typen data.

Be om innsyn i offentlige data og dokumenter

Informasjonen du trenger kan også kan finnes i dokumenter og postjournaler. Selv om dette i utgangspunktet ikke er maskinlesbare data, kan informasjonen likevel ha verdi for deg. Tjenesten eInnsyn gir alle mulighet til å søke i (og be om innsyn i) dokumenter fra alle statlige organ. Tjenesten inkluderer også Oslo og Arendal kommune, samt Vestland og Trøndelag fylkeskommune. For øvrige kommuner og fylker finner du postjournalene på virksomhetenes hjemmesider.

For å be om innsyn i databaser må du kontakte dataeier direkte. Bruk virksomhetens postmottaksadresse. Alle kan be om innsyn i informasjon og data som forvaltes av det offentlige.